โครงการรอง 4

แสดง # 
""โครงการรอง 407การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1 " " 1253
""โครงการรอง 401การศึกษาหาผลกระทบปัญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 1053
""โครงการรอง 402การศึกษาผลกระทบทางจักษุจากการใช้แท็บแล็บ" " 1030
""โครงการรอง 403การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 1103
""โครงการรอง 404การประเมินผลกระทบด้านพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 943
""โครงการรอง 405การศึกษาผลกระทบทางด้านสังคม และวัฒนธรรมจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 1209
""โครงการรอง 406การจัดทำวีดิทัศน์ตามโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต" " 923

Additional information