โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักการและเหตุผล

จากนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตามที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกไว้ประการหนึ่ง ดังนี้

1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดำเนินการในโรงเรียนนำร่องสำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หรือ tablet computer เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีขนาดเล็กคล้าย ๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นิยมเรียกกันว่า แล็ปท็อป (laptop) หรือ โน้ตบุ๊ก (notebook) ลักษณะพิเศษของเครื่องแท็บเล็ตที่แตกต่างจากแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊ก คือ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้หน้าจอแบบสัมผัสในการรับคำสั่งจากผู้ใช้งานเป็นหลัก มีคีย์บอร์ดเสมือนจริง หรือ มีอุปกรณ์ปากกาดิจิทัลซึ่งมีลักษณะคล้ายด้ามปากกาที่เรียกว่า สไตลัส (stylus) สำหรับการใช้งานแทนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ด นอกจากนั้นยังมีความหมายครอบคลุมถึงโน้ตบุ๊กแบบหมุนได้ (convertible) ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดติดมาด้วยสำหรับประเทศไทย การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในระบบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษายังไม่เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งอาจเนื่องมาจากราคาอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสูง และจำนวนซอฟต์แวร์ที่เป็นเนื้อหาสาระยังมีการผลิตอยู่ในวงจำกัด ดังนั้นความริเริ่มในเรื่องการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนตามนโยบายของรัฐ จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดความคุ้มประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางของการนำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในพัฒนานักเรียน โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่องเพื่อการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยให้ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรที่จำเป็น

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการนี้เป็นการทดลองเพื่อนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจและให้สามารถนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าให้เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนนำร่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสถานภาพ ปัญหา อุปสรรค และกระบวนการดำเนินงาน ในประเด็นต่างๆ อันได้แก่

  1. เพื่อศึกษาแนวทางในการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา 2 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ศึกษาเฉพาะประถมศึกษาปีที่ 1 และในช่วงชั้นที่ 2 ศึกษาเฉพาะประถมศึกษาปีที่ 4
  2. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และติดตามผลของการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีต่อการเรียนรู้ และผลกระทบที่มีต่อผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ พฤติกรรม และผลทางสุขภาพของนักเรียน
  3. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในประเด็นต่อไปนี้
   • องค์ประกอบที่มีผลต่อการนำไปใช้ทั้งในระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน
   • ข้อกำหนดด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
   • ข้อกำหนดด้านทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและไอซีทีที่เกี่ยวข้องให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา
  5. เพื่อสำรวจทัศนคติและรับฟังข้อคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในโรงเรียน