คณะกรรมการบริหารโครงการ
1. อธิการบดี   ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ประธาน
3. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์   รองประธาน
4. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
  รองประธาน
5. ผู้อำนวยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง   กรรมการ
7. ผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการและเจ้าหน้าที่การเงิน
8. รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)
  กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินงาน
1. ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ ที่ปรึกษา
2. นายพีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ ประธาน
5. รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์สุขุมาล เกษมสุข กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ณสรรค์ ผลโภค กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ดุษฎี โยเหลา กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์สุทธิวรรณ พีระศักดิ์โสภณ กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี บุญยะลีพรรณ กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิมา ศิริรัศมี กรรมการ
14. อาจารย์ทรงภูมิ เบญญากร กรรมการ
15. อาจารย์ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ กรรมการ
16. อาจารย์อุราพร ศุขะทัต กรรมการ
17. อาจารยสาโรช เมาลานนท์ กรรมการ
18. นายทศพล ขำจิตรสุทธิ์ กรรมการ
19. นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ กรรมการ
20. นายดิเรก อึ้งตระกูล กรรมการ
21. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง กรรมการและเลขานุการ
22. นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ
1. รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)
  ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาววรรณี พิมพ์ชัยกุล อนุกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข อนุกรรมการ
4. นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง อนุกรรมการ
5. นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค อนุกรรมการและเลขานุการ

Additional information