ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1. รายงานสรุปผลการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในโรงเรียนนำร่อง ระยะที่ 1
    2. แนวทางการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4
    3. แนวทางการจัดทำต้นแบบการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4

Additional information