ขอบเขตการดำเนินการ

เพื่อให้สามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวกับการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล จึงเสนอรูปแบบและขอบเขตของการจัดทำโครงการนำร่องโดยกำหนดให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนแม่ข่าย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำเสนอโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นเครือข่ายการดำเนินงานในครั้งนี้ จำนวน 4 โรงเรียน

โดยมีรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินการ ดังนี้

  1. จัดทำโครงการนำร่องในระดับชั้นประถมศึกษา 2 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ใช้ประถมศึกษาปีที่ 1 และในช่วงชั้นที่ 2 ใช้ประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนนำร่อง 5 โรงเรียน
  2. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่มีต่อการเรียนรู้ พฤติกรรม และผลด้านสุขภาพของนักเรียน
  3. จัดหาและติดตั้งองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่นำมาใช้ในโครงการ
  4. จัดหาและพัฒนาสื่อต้นแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการบูรณาการเข้ากับแผนการสอน เพื่อเป็นตัวอย่างบางเรื่องของการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4
  5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนนำร่องในเรื่องการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  6. ทดลองนำร่องการใช้สื่อต้นแบบและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4
  7. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่มีต่อการเรียนรู้ พฤติกรรม และผลทางสุขภาพของนักเรียน
  8. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม  พ.ศ.2554     พ.ศ.2555   
 ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.    ม.ค.-มี.ค.   เม.ย.-พ.ค. 
1. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน / / / / /
2. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล / / / /
    2.1. ข้อมูลความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
          โรงเรียน
/ /

 
    2.2. ข้อมูลทางการแพทย์
/   /  
2.3. ข้อมูลด้านสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งทีอยู่
ในเว็บไซต์และสื่อดิจิทัล
    2.3. ข้อมูลด้านสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งทีอยู่ในเว็บไซต์และสื่อดิจิทัล
/ /  
 
3. จัดหาและติดตั้งองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่นำมาใช้ / /      
4. จัดหาและพัฒนาสื่อต้นแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อเป็นตัวอย่างของกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ / / / /  
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง / / /
 
6. ทดลองนำร่องการใช้สื่อต้นแบบและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับโรงเรียนนำร่อง ภาคการศึกษา 2/2554

/ /  
7. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการนำร่อง         /

Additional information