กำหนดการพิธีเปิด
โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554
ณ โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร


 

13.00–14.00 น.

 ลงทะเบียนและชมนิทรรศการวิชาการ

14.00–14.05 น. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
โดย       ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14.05–14.15 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
 โดย       นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
14.15–14.45 น. บรรยายภาพรวม  “โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1”

โดย       ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14.45–15.00 น. พิธีรับมอบบริจาคคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
15.00–15.15 น. พิธีมอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่โรงเรียนในโครงการนำร่อง
15.15–15.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
15.30–16.30 น.

ชมนิทรรศการ
รับประทานอาหารว่าง

15.30–5.50 น.

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 

15.50-16.30 น.

จัดเลี้ยงอาหารว่าง และ ชมนิทรรศการ

หมายเหตุ : เยี่ยมชมนิทรรศการสื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2554       
ณ บริเวณโถง ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดบูธนิทรรศการวิชาการ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

แผนที่การเดินทาง

Additional information