กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารและครู
โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2554
ณ ห้องเรียนรวม 2  ชั้น 8 อาคารวิทยวิโรฒ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร  


วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                               

8.30  -  9.00  น.

ลงทะเบียน

8.45  -  9.00   น

 แนะนำโครงการ และ คณะกรรมการชุดต่างๆ
   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์

9.00  -  10.30 น.

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับผู้บริหารและครู
   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ และ
         นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์

10.30 -10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น.

อินเทอร์เน็ตและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับการประถมศึกษา
   โดย  ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน์ และ
         นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น.

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
"การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้”
     โดย ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน์ และ
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์

14.30 - 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.45 น.

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตตามระดับชั้น
     โดย กลุ่ม 1 : วิทยากร  ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน์
           กลุ่ม 2 : วิทยากร  ผศ.ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์
           กลุ่ม 3 : วิทยากร  ผศ.ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง
           กลุ่ม 4 : วิทยากร  ดร.อุราพร  ศุขะทัต

 วันที่ 23 ธันวาคม 2554 

8.30-9.00น. ลงทะเบียน
9.00-10.30น. นำเสนอ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตตามระดับชั้น
                        โดย ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน์
10.30-10.45น. รับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
      โดย    กลุ่ม 1 : วิทยากร  ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน์
               กลุ่ม 2 : วิทยากร  ผศ.ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์

               กลุ่ม 3 : วิทยากร  ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
               กลุ่ม 4 : วิทยากร  ดร.อุราพร  ศุขะทัต

12.00-13.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
     โดย กลุ่ม 1 : วิทยากร  ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน์
           กลุ่ม 2 : วิทยากร  ผศ.ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์
           กลุ่ม 3 : วิทยากร  ผศ.ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง
           กลุ่ม 4 : วิทยากร  ดร.อุราพร  ศุขะทัต

14.30-14.45น.

รับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.15น.

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
      โดย ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน์

16.15-16.30น.

ปิดการอบรม
      โดย ผศ.ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์


Additional information