ตารางกิจกรรม
การเรียนการสอนแท็บเล็ต
เดือน กุมภาพันธ์ 2555

โรงเรียนอนุบาลพังงาจังหวัดพังงา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

วันที่

เวลา

รายละเอียดการสอน

กิจกรรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

 

19-ม.ค.

13.45 – 14.45 น.

สาระ

ภาษาวิทยาศาสตร์

Website

Wikipedia : ความหมายเรื่องเซลล์สุริยะ

 

เรื่อง

เซลล์สุริยะ

th.wikipedia.org/wiki/เซลล์แสงอาทิตย์ 

 

ผู้สอน

อ.ขวัญฤทัย ทองแท้

Thaigoodview : ความหมายเรื่องเซลล์สุริยะ

 
 

http://www.thaigoodview.com/library
/contest2552/type1/science03
/11/Electricity-web/html/content-html
/electricalGenerator-html/solarcell.html

 

20-ม.ค.

14.45 – 15.45 น.

สาระ

ภาษาไทย

App

 Camera

 

เรื่อง

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกินพอเพียงบ้านเขากลม ม.7 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

 

ผู้สอน

อ.พัชรวรรณ ตุลารักษ์

 

31-ม.ค.

14.45 – 15.45 น.

สาระ

ภาษาไทย

Website

DLO : เรียนรู้เรื่องผันอักษร

 

http://dlo.itel.swu.ac.th/resources
/view/true/391/4