การบริหารระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไอซีที

ผู้รับผิดชอบ:

ที่ปรึกษาโครงการ

 • อาจารย์พีรศักดิ์  วรสุนทโรสถ
 • อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

หัวหน้าโครงการ

 • นายมหัทธวัฒน์   รักษาเกียรติศักดิ์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสำรวจพื้นที่ในการจัดเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนนำร่อง
 3. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่ ส่วนกลาง
 4. เพื่อติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ให้รองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายอื่นๆ ภายในโรงเรียน ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของโรงเรียนและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้
 5. เพื่อจัดการฝึกอบรมความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้แก่บุคลากรของโครงการและของโรงเรียนนำร่อง
 6. เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคของระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 7. รายงานผลการจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์ให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง
 8. รายงานผลการจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนนำร่อง
 9. แนวทางการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน

ผลที่ได้รับจากโครงการ

ข้อมูลการดำเนินงานด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ

Additional information