อบรมการดูแลและการจัดการเว็บไซต์และระบบ

ผู้รับผิดชอบ:

ที่ปรึกษาโครงการ

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหน้าโครงการ 

  • ดร. อุราพร  ศุขะทัต

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนำระบบต่างๆ ไปใช้งานต่อไปอย่างคุ้มค่า

ผลที่ได้รับจากโครงการ

  1. ชุดหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และระบบตามโครงการนำร่องการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
  2. โรงเรียน ผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านไอทีได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในดูแลเว็บไซต์และระบบที่เกี่ยวข้อง

Additional information