ผู้รับผิดชอบ:

ที่ปรึกษาโครงการ

  • รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์   เทียมบุญประเสริฐ

หัวหน้าโครงการ 

  • รองศาสตราจารย์สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และติดตามผลการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในระดับชั้นประถมศึกษา  ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพฤติกรรม และผลทางสุภาพของเด็ก

ผลที่ได้รับจากโครงการ

  1. ผู้ช่วยนักวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล
  2. ข้อมูลที่จัดเก็บได้มีคุณภาพตามหลักวิชาการ
  3. ข้อมูลสามารถนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

Additional information