อบรมคอมพิวเตอร์แท็บเลตเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ:

ที่ปรึกษาโครงการ

  • ศาสตราจารย์วิรุณ  ตั้งเจริญ
  • อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหน้าโครงการ 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมให้โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมทางการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า

ผลที่ได้รับจากโครงการ

  1. ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการเสริมความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยสอนและนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้

     

Additional information