การพัฒนาเว็บไซต์โครงการ (Project WebSite)

ผู้รับผิดชอบ

ที่ปรึกษา

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหน้าโครงการ 

  • นางสาวสมถวิล บางคำหลวง

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำเว็บไซต์โครงการเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ และติดตามข้อมูลการทำงานของโครงการ

ผลที่ได้รับจากโครงการ

เว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลและผลการดำเนินงานของโครงการ