การจัดทำระบบ Help & Support

ผู้รับผิดชอบ:

ที่ปรึกษาโครงการ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
  • อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์

หัวหน้าโครงการ 

  • นายดิเรก  อึ้งตระกูล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการอุปกรณ์ด้านไอทีของโครงการ ระบบในการรับแจ้งปัญหาการใช้งาน และตอบคำถาม และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ปลายทางที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆ

ผลที่ได้รับจากโครงการ

ระบบ Help and Support เป็นระบบให้บริการให้คำปรึกษา แจ้งปัญหาต่างๆ จากโรงเรียนเข้ามายังส่วนกลางผ่านทางเว็บไซต์