ผู้รับผิดชอบ

ที่ปรึกษา

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

หัวหน้าโครงการ 

  • นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ ครู นักเรียน ได้มีเว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บ Digital Learning Object ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง

ผลที่ได้รับจากโครงการ

ได้ระบบในการจัดเก็บสื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์