โครงการรอง 4

แสดง # 
""โครงการรอง 407การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1 " " 1305
""โครงการรอง 401การศึกษาหาผลกระทบปัญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 1112
""โครงการรอง 402การศึกษาผลกระทบทางจักษุจากการใช้แท็บแล็บ" " 1083
""โครงการรอง 403การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 1161
""โครงการรอง 404การประเมินผลกระทบด้านพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 1012
""โครงการรอง 405การศึกษาผลกระทบทางด้านสังคม และวัฒนธรรมจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 1272
""โครงการรอง 406การจัดทำวีดิทัศน์ตามโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต" " 982

Additional information