โครงการรอง 4

แสดง # 
""โครงการรอง 407การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1 " " 1277
""โครงการรอง 401การศึกษาหาผลกระทบปัญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 1079
""โครงการรอง 402การศึกษาผลกระทบทางจักษุจากการใช้แท็บแล็บ" " 1057
""โครงการรอง 403การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 1126
""โครงการรอง 404การประเมินผลกระทบด้านพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 972
""โครงการรอง 405การศึกษาผลกระทบทางด้านสังคม และวัฒนธรรมจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 1237
""โครงการรอง 406การจัดทำวีดิทัศน์ตามโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต" " 947

Additional information