โครงการรอง 4

แสดง # 
""โครงการรอง 407การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1 " " 1287
""โครงการรอง 401การศึกษาหาผลกระทบปัญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 1087
""โครงการรอง 402การศึกษาผลกระทบทางจักษุจากการใช้แท็บแล็บ" " 1065
""โครงการรอง 403การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 1137
""โครงการรอง 404การประเมินผลกระทบด้านพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 984
""โครงการรอง 405การศึกษาผลกระทบทางด้านสังคม และวัฒนธรรมจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต" " 1248
""โครงการรอง 406การจัดทำวีดิทัศน์ตามโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต" " 958

Additional information