การศึกษาหาผลกระทบปัญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ ปีที่4

ผู้รับผิดชอบ

ที่ปรึกษา

  • รองศาสตราจารย์ดุษฎี  โยเหลา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ

หัวหน้าโครงการ 

  • อาจารย์ นายแพทย์ ทรงภูมิ เบญญากร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาผลกระทบปัญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
  2. เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันปัญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
  3. รายงานสรุปผลกระทบทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
  4. ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันผลกระทบทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ผลที่ได้รับจากโครงการ

  1. รายงานสรุปผลกระทบทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
  2. ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันผลกระทบทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต