การศึกษาผลกระทบทางจักษุจากการใช้แท็บแล็บสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่1 และ ปีที่4

ผู้รับผิดชอบ

ที่ปรึกษา

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ

หัวหน้าโครงการ 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุมาลี บุญยะลีพรรณ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจจุบันคนไทยมีการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันทั้งเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสารและความบันเทิงจำนวนมากขึ้น และมีแนวโน้มที่เด็กจะเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในช่วงอายุที่น้อยลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางจักษุ เนื่องจากเด็กไม่มีขีดจำกัดของการตระหนักในตัวเอง จึงทำให้เด็กอาจทำกิจกรรมกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานโดยไม่มีการพัก นอกจากนี้เด็กยังมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี ทำให้เด็กอาจมองเห็นได้ดีถึงแม้ว่าระดับสายตาอาจผิดปรกติ บางรายงานพบว่าการที่เด็กมีการเพ่งสายตาอาจกระตุ้นให้เกิดสายตาสั้นได้ จึงเป็นที่มาของการศึกษาของโครงการนี้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางจักษุจากการใช้แท็บแล็บสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

ผลที่ได้รับจากโครงการ

  1. รายงานสรุปผลกระทบทางจักษุจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
  2. ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันผลกระทบทางจักษุจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต