การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ ปีที่4

ผู้รับผิดชอบ:

ที่ปรึกษา

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ

หัวหน้าโครงการ 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทวิมา  ศิริรัศมี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
  2. เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการจากการใช้คอมพิวเตอร์

แท็บเล็ต

ผลที่ได้รับจากโครงการ

  1. รายงานสรุปผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต