การประเมินผลกระทบด้านพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ ปีที่4

ผู้รับผิดชอบ

ที่ปรึกษา

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ

หัวหน้าโครงการ 

  • รองศาสตราจารย์ดุษฎี   โยเหลา

วัตถุประสงค์

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบด้านจิต ความคิดและพฤติกรรม และการจัดการเรียนรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4   ในโรงเรียนนำร่อง 5 โรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

  1. เพื่อศึกษาและอธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของนักเรียนและครู
  2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านความตระหนักและเจตคติที่มีต่อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของนักเรียน และครู
  3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลที่ได้จากการประเมินครั้งนี้  ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำไปสู่การวางแผนการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับนักเรียนอันเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคต  และได้ข้อมูลลดผลกระทบ เพราะจะทราบว่าปัจจัยใดเป็นผลกระทบ และจะช่วยลดผลกระทบได้อย่างไร