การศึกษาผลกระทบทางด้านสังคม และวัฒนธรรมจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ ปีที่4

ผู้รับผิดชอบ

ที่ปรึกษา

  • ศาสตราจารย์วิรุณ  ตั้งเจริญ

หัวหน้าโครงการ 

  • รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเฉพาะดังนี้

  1. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
  2. เพื่อศึกษาการรับรู้และสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
  3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในมุมมองด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นผลจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ภายใต้บริบทของไทย
    1. รายงานสรุปผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ผลที่ได้รับจากโครงการ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในมุมมองด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นผลจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ภายใต้บริบทของไทย