การจัดทำวีดิทัศน์ตามโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ผู้รับผิดชอบ

ที่ปรึกษา

  • ศาสตราจารย์วิรุณ  ตั้งเจริญ

หัวหน้าโครงการ 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำวีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆตามโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ผลที่ได้รับจากโครงการ

  1. ได้ภาพนิ่งและวีดิทัศน์การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆตามโครงการศึกษารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับการใช้แท๊บเล็ต(Tablet)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบการสรุปรายงานที่มีความเป็นรูปธรรม

วีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมครูทั่วประเทศในการพัฒนารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับการใช้แท๊บเล็ตต่อไป