• พิมพ์

 

โครงการนำร่อง
การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1

โครงการรอง :    การบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในชั้นเรียน

ผู้รับผิดชอบ:

ที่ปรึกษาโครงการ

หัวหน้าโครงการ:

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

สถานที่ติดต่อ:

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ร่วมโครงการ:

1.  อาจารย์สาโรช      เมาลานนท์

2.  ดร.อุราพร            ศุขะทัต

3.  นายสมบุญ           อุดมพรยิ่ง

4.  นางสุธาทิพย์         ผนวกสุข

5.  นางศิริศศิเกษม     สุโพธิ์ภาค

6.  นางกรัณฑ์รัตน์     ศรีกาหลง

7.  นางสาววรรณี       พิมพ์ชัยกุล

8.  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

-   ดร.ขนิษฐา        รุจิโรจน์

-   น.ส.จาริณี        มาเวหา

-   น.ส.ชนกนาถ    ทองบุญ

วัตถุประสงค์

           เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้มีประสบการณ์ในการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในชั้นเรียน ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (sharing) และจัดทำเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ (lesson plan) หรือ การจัดทำชุดกิจกรรม (learning activity)  เพื่อการนำเสนอและเผยแพร่ให้แก่ครูผู้สนใจทั่วไปได้นำไปใช้ในห้องเรียน และให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ขอบเขตของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย:

  • โรงเรียนนำร่อง 5 แห่ง
  • ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ครูผู้ทำการสอนในห้องเรียนแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 70 คน

กิจกรรม

  • จัดทำเกณฑ์และรูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
  • ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้บูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
  • ครูผู้สอนบันทึกผลหลังการสอน และนำเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการนำไปสอนในโอกาสต่อไป
  • จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
  • จัดการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ของโครงการโครงการนำร่อง

 

แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม

กำหนดการดำเนินงานในระยะที่ 1

.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม..ย

พ.ค.

1.     ประชุมระดมสมองคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ

 

 

 

 

X

X

 

 

2.     แจ้งแผนการดำเนินการและแนวปฏิบัติไปยังโรงเรียนนำร่อง

 

 

 

 

X

 

 

 

3.     นิเทศการสอน ณ โรงเรียนนำร่อง

 

 

 

 

X

X

 

 

4.     ครูผู้สอนของโรงเรียนนำร่องส่งผลงาน

 

 

 

 

 

X

 

 

5.     จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในชั้นเรียน

 

 

 

 

 

 

X

 

6.     เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์

 

 

 

 

 

 

X

 

7.     สรุปและรายงานผลดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

X

 

ผลที่ได้รับจากโครงการ

·      แผนการจัดการเรียนรู้/ชุดกิจกรรมที่ครูผู้สอนทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในชั้นเรียนได้

·      ครูผู้สอนในโครงการนำร่องฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้จากการทดลองสอนในชั้นเรียนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

·      แหล่งรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการพัฒนาครูผู้สอนผ่านสื่อออนไลน์

 

 

www.mebel-stars.kiev.ua/
smartum.com.ua/
www.garciniacambogiareviews23.com
atl-service.kiev.ua
www.fiat.niko.ua/
www.alex-car.com.ua/
www.citroen.niko.ua